เรื่องทั้งหมดโดย sakorn

ประวัติคุณโฉมสุดา วโนทยาโรจน์ 

ช่วยแชร์หน่อยนะคะ


ที่อยู่ ห้างแฟรี่พลาซ่าขอนแก่น 69/9 ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-321971-4,043-222735  
ตำแหน่ง กรรมการบอร์ดบริหารการตลาดต้นตาล ตำแหน่งฝ่ายการตลาดศูนย์ค้าส่งอู้ฟู่ ขอนแก่น ที่อยู่ 381/58 หมู่ 17 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-000179,083-2845351 การศึกษา อนุปริญญา ชื่อสามี นายอนุชา   นามสกุล     วโนทยาโรจน์ (อายุ 67 ปี) ตำแหน่ง กรรมการที่ปรึกษา ห้างแฟรี่พลาซ่า ขอนแก่น  จำนวนบุตร   3 คน บุตรคนที่ 1 ชื่อ นายแพทย์เอกลักษณ์   วโนทยาโรจน์   อายุ 37 ปี  จบการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   (เกียรตินิยม)  จบการศึกษา พ.บ.วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จบการศึกษา พ.บ.วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคเบาหวาน ต่อมไร้ท่อ และเมตะบอลิสม รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  จบการศึกษา จาก HARVARD Medical School ,Department of Continuing Education นายแพทย์อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรคเบาหวาน ต่อมไร้ท่อ และเมตะบอลิสม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบัน-อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสเม ศูนย์เบาหวานและไทรอยด์โรงพยาบาลเทพธารินทร์ (กทม.)  บุตรคนที่ 2 ชื่อ นายอลงกต   วโนทยาโรจน์   อายุ   33 ปี จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์   จบการศึกษา ปริญญาโท สาขา Master of Bussiness Administration, และสาขา Finalcial of Accounting Courses สถานที่ทำงาน บริษัท กุยบุรี ผลไม้กระป๋อง จำกัด – รับแปลหนังสือให้กับบริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้ง มีผลงานการแปลหนังสือสู่ตลาด 3 ชิ้นงาน คือ 1. ชีวิตเริ่มใหม่ได้ทุกวัน 2. เงาใจใต้เงาจันทร์   3.เงาใจใต้ดวงตะวัน ใช้นามปากกาว่า   สุดา วโนทยาโรจน์ ปัจจุบัน เป็นเจ้าของบริษัท JA อินเตอร์ฟู้ด  บุตรคนที่ 3   ชื่อ นาย นายภูมินทร์   วโนทยาโรจน์   อายุ 30 ปี จบการศึกษา ปริญญาตรี   คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล จบการศึกษา ปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ Graduated From Bournemouth University  Under major   of International Business Management (Master Degree)  ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาด้าน IT ของบริษัทแฟรี่กรุ๊ป สำนักงานใหญ่ ตำแหน่งทางสังคม คุณโฉมสุดา วโนทยาโรจน์ -กรรมการก่อตั้งสโมสรซอนต้าสากล ขอนแก่น (ปี พ.ศ.2535 ) -รองประธานหอการค้า จ.ขอนแก่น (ปีพ.ศ. 2548- ปัจจุบัน ) -กรรมการฝ่ายจัดหารายได้ กองทุนวันศรีนครินทร์ โรงพยาบาลวันศรีนครินทร์ (ปี พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน) -อุปนายกสมาคมฮากกาขอนแก่น (ปีพ.ศ 2551- ปัจจุบัน) -กรรมการ ฝ่ายปฏิคมสมาคมแม่ดีเด่นขอนแก่น (ปีพ.ศ 2551- 2558) -คณะกรรมการกลั่นกรองทุนการศึกษาเยาวชนเพื่อศึกษาต่อ ป.ตรี โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันของเทศบาลนคร ขอนแก่น(ปีพ.ศ.2551-ปัจจุบัน) -ประธานคณะกรรมการจัดงาน ปึงเถ่ากงม่า จ.ขอนแก่น (ปี พ.ศ.2551 ) -นายกสโมสรซอนต้าสากลขอนแก่น (ปี พ.ศ. 2551-2553) -อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฮั่วเคี้ยว- ราษฎร์อุทิศศึกษา สมัยที่ 21 (ปีพ.ศ.2552-2554) -นายกสมาคมโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น (ปี พ.ศ.2554-2556) -กรรมการบอร์ดบริหารตลาดต้นตาล ขอนแก่น (ปี พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน) -ตำแหน่งฝ่ายการตลาดศูนย์ค้าส่งอู้ฟู่ ขอนแก่น   -รองเลขาธิการสมาคมแม่ดีเด่นจ. ขอนแก่น (ปี พ.ศ.2558-ปัจจุบัน) -กรรมการสำนักงานเหล่ากาชาดขอนแก่น ปี 2561- ปัจุบัน -ตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์สโมสรโรตารี่มิตรภาพขอนแก่น
รางวัลที่ภาคภูมิใจ -แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำภาค 6 จาก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2551 ประเภท แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม -รางวัล Rose Award รางวัลประเภท ผู้มีผลงานดีเด่น ด้านนักบริหาร ( Management Award ) ครั้งที่ 6 ประจำปี 2018 จากซอนต้าสากล เขต 6 ภูมิภาค 17 มอบโดย ซ.มลวิภา ประชัญคดี

ได้มีโอกาสทำงานในทีมการก่อตั้งบริหารตลาดต้นตาล ตลาดฝันของคนมีไอเดีย สวน ศิลป์ อิสาน เป็นที่ปล่อยของ เป็นที่พักผ่อนของเมืองขอนแก่น ตลาดที่ได้สื่อความเป็นอีสานทั้งบรรยากาศการตกแต่ง การแสดง ตามหาศิลป์ทุกชนิด ศิลปะการแสดง ภาพเพ้นท์ วาด ปั้น ภาพถ่าย ผลงานระดับศิลปินแห่งชาติ จนถึงผู้ด้อยโอกาสได้จัดแสดงนิทรรศการที่หอศิลป์ตลาดต้นตาล หลักการทำงาน บุคลากรเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด ซึ่งจะได้มาร่วมงานทำเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ คติประจำใจ “มุ่งมั่น พัฒนา และก้าวไปด้วยกัน” ครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็ง ครอบครัว “วโนทยาโรจน์” เป็นครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น การเลี้ยงดูแลบุตร โดยให้การศึกษาแก่บุตร และเอาใจใส่บุตรตั้งแต่แรกเกิด และขณะบุตรเข้าเรียนในสถาบันนั้น ให้ความร่วมมือกับสถาบันที่ลูกเรียน ตลอดจนร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ความสัมพันธ์ในครอบครัว เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน และมีกิจกรรมร่วมกัน พาบุตรไปทัศนศึกษาต่างจังหวัด และต่างประเทศ ความสัมพันธ์ในครอบครัวใหญ่ ในตระกูล” พัฒนพีระเดช” มีความเอื้ออาทรและเอาใจใส่ ซึ่งกันและกัน ญาติพี่น้องในครอบครัวมีส่วนช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรไม่ว่าจะเป็นการสันทนาการ หรือการจัดทริปครอบครัวใหญ่ไปทัศนศึกษา การรับประทาน อาหารร่วมกัน ทำงานหรือไปเที่ยวด้วยกัน การฝึกให้บุตรรู้จักการเป็นผู้ให้ รู้จักการเข้าไปบำเพ็ญประโยชน์กับสังคม อบรมให้มีจิตที่อ่อนโยนต่อชีวิตและจิตที่อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ บุตรทั้งสาม จึงเติบโตอย่างมีพัฒนาการที่ดีทางร่างกายและจิตใจมีความสำนึกดี คิดดี กระทำดีต่อกัน ในครอบครัวทำให้ครอบครัวมีความรักและเป็นความเข้มแข็งของครอบครัวที่จะนำไป สู่ ความเข้มแข็งของสังคมต่อไป ปลูกจิตสำนึกท้องถิ่น รักถิ่นเกิด ภูมิใจกับความเป็น”ลูกอิสาน”

แม่ดีเด่น คุณโฉมสุดา ฝากข้อคิดถึงครอบครัวและคุณแม่ยุคใหม่ว่า สมัยนี้ไม่เหมือนอดีตเหมือนกับยุคที่ตนเองเลี้ยงลูกทั้ง 3 คน โลกเปลี่ยนแปลงมาก ทั้งพ่อและแม่ต้องทำงานเพื่อเลี้ยงลูกให้เติบโต ความรู้สึกหัวอกคนเป็นพ่อแม่ ทุกคนต้องห่วงลูก เด็กสมัยนี้เติบโตมาพร้อมกับวัตถุ ควรเพิ่มความใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิด อย่ากดดันความรู้สึก คอยส่งเสริมและแนะนำให้เดินไปสู่สิ่งที่ดีๆ เพื่อให้ลูกเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า ครอบครัวที่อบอุ่น และเข้มแข็งเกิดจากสองมือแม่และครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นช่วยกันโอบอุ้มความร่มเย็นให้กัน การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือ ลงทุนทุ่มเทชีวิตจิตใจใกล้ชิดลูก ผลออกมาให้เห็นเป็นที่ชื่นใจ การปลูกที่ลงทุนกับคนหนึ่งคนสามารถต่อยอดไปสู่อีกหลาย ๆ คน ไปต่อ ต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุด


ช่วยแชร์หน่อยนะคะ